NOVÝ CENNÍK  -  aktualizácia od 11.7.2022  (úprava cien Logus a Spelsberg)
  • Pohybový vypínač
  • Obrázok (1)
  • Obrázok (2)

Pohybový vypínač

  • Obj. čislo: 6692
  • EAN: 8595188166928
LED príslušenstvo
Ponuka na tel. vyžiadanie

Pohybový vypínač

Pohybový vypínač Napätie 9/28V DC/7,5A; Spínač je svojou konštrukciou určený na vstavanie do hliníkových profilov s LED pásikom. Maximálny dosah je cca. 5m, ale na túto vzdialenosť už reaguje len na silné podnety. Pomocou 2 tlačidiel na plošnom spoji je možné nastaviť intenzitu LED pri zopnutí, intenzitu LED v pokoji po zotmení (nočné svetlo), čas zopnutia, citlivosť pohybového senzora a prahovú úroveň okolitého osvetlenia pre aktiváciu nočného režimu. Všetky nastavené parametre zostávajú uložené v permanentnej pamäti aj po odpojení napájania. Časovač sa nuluje pri každom pohybe v zapnutom stave, LED zhasnú až po uplynutí nastaveného času od zachytenia posledného pohybu. Bezprostredne po vypnutí je cca 2s ochranná lehota, kedy čidlo nereaguje, aby došlo k stabilizácii detektora po zmene stavu.   Inštalácia do profilu Pohybový vypínač je určený pre plytké profily. Senzor nainštalujte do profilu tak, aby Fresnelova šošovka vyčnievala nad povrch profilu. Utopením senzora do profilu znižujete uhol záberu. Do difúzora vyvŕtajte pre senzor otvor o priemere 10mm. Plošný spoj je nutné podlepiť silnejšou izolačnou páskou, aby sa vývody senzora vyčnievajúce nepatrne nad povrch spodnej strany plošného spoja, o profil neskratovali. Pri nasadzovaní difúzora dávajte pozor, aby ste jeho spodnou časťou nepoškodili súčiastky na krajoch plošného spoja. Najmä u najtenších profilov HPH-ALU je to veľmi tesné a je nevyhnutné, aby plošný spoj bol presne na strede profilu. Pre ľahšiu montáž odporúčame v mieste skrátiť vnútornú časť difúzora.   Nastavenie Po pripojení napájacieho napätia trvá cca 25s než sa senzor "zahreje" a začne reagovať. Po tento čas nereaguje ani na stlačenie tlačidiel pre nastavenie. Je nevyhnutné senzor nastavovať s pripojeným LED pásikom na výstupe. Zmena jasu a blikanie LED pásku indikuje nastavené parametre a uľahčuje orientáciu vo virtuálnom menu nastavenia.   Nastavenie jasu pri aktivácii Továrenské nastavenie: 100% Tento parameter je možné meniť priamo v bežnom prevádzkovom režime. Krátkym stlačením ľubovoľného tlačidla sa LED vždy rozsvieti do nastavenej intenzity bez ohľadu na ostatné nastavenia. Stlačením a podržaním tlačidla S1 (-) alebo S2 (+) sa začne meniť intenzita požadovaným smerom, uvoľnením tlačidla sa intenzita zastaví na požadovanej úrovni a uloží do permanentnej pamäte. Asi po 5s od uvoľnení tlačidla prejde senzor späť do bežného prevádzkového režimu.   Nastavenie ďalších parametrov je nutné vykonať postupne v režime nastavenia, ktorý sa aktivuje súčasným stlačením oboch tlačidiel. Ak si neželáte meniť parametre v jednom kroku, pokračujte k ďalšiemu opätovným stlačením oboch tlačidiel, prechod k ďalšiemu kroku je ohlásený Zablikaním a počet bliknutí zodpovedá pozícii v menu nastavení. Nastavené hodnoty sa uložia po stlačení oboch tlačidiel pri prepnutí na ďalší krok, ak odpojíte napájanie skôr, než nastavenú hodnotu potvrdíte stlačením oboch tlačidiel, nebude zmena uložená. Ak v ľubovoľnej fáze režime nastavenia po dobu 20s nestlačíte žiadne tlačidlo, režim nastavenia sa automaticky ukončí. Zmena parametrov posledného kroku nepotvrdeného stlačením oboch tlačidiel sa neuloží.   Krok 1: Nastavenie pokojového jasu Továrenské nstavení 0% Stlačte súčasne obe tlačidlá S1 + S2, LED pásik krátko stroboskopické zabliká a rozsvieti sa na aktuálne nastavenú intenzitu kľudového jasu (ak je nulová, zhasne). Pomocou tlačidiel S1 (-) alebo S2 (+) nastavte požadovanú kľudovú intenzitu v rozsahu 10 úrovní. Po nastavení požadovanej hodnoty potvrěte zmenu súčasným stlačením oboch tlačidiel, zmena sa uloží a LED 2x bliknú na znamenie, že ste prešli na krok 2.   Krok 2: Natavenie času - hrubo Továrenské nstavení 0s Minimálny čas zopnutia je nastavený trvalo na 5s. Celkový čas je potom súčtom hrubého nastavenia + jemného nastavenia + 5s. Nastavením času na hodnotu 0 + 0 bude teda výsledný čas 5s. Jas LED sa automaticky nastaví podľa aktuálne nastaveného času. Hrubé nastavenie má 16 úrovní kde 0 (LED sú zhasnuté) je minimálny možný čas 0s, maxilámní intenzita (15) potom zodpovedá času 2400S (40min) 1 krok je zmena o 160s. Krátkym stlačením tlačidla S1 (-) alebo S2 (+) sa zmení hodnota o 1 krok (LED viditeľne zmení intenzitu). Dlhšie pridržanie tlačidla aktivuje automatický posun až do krajnej polohy. Po nastavení požadovanej hodnoty potvrěte zmenu súčasným stiknutím oboch tlačidiel, zmena sa uloží a LED 3x bliknú na znamenie, že ste prešli na krok 3.   Krok 3: Nastavenie času - jemne Továrenské nstavení 20s Jas LED sa automaticky nastaví podľa aktuálne nastaveného času. Jemné nastavenie prebieha rovnako ako hrubé nastavenie s tým rozdielom, že 1 krok zodpovedá 10s. Po nastavení požadovanej hodnoty potvrěte zmenu súčasným stlačením oboch tlačidiel, zmena sa uloží a LED 4x bliknú na znamenie, že ste prešli na krok 4.   Krok 4: Nastavenie soumraktového čidlá Továrenské nstavení - vypnuté Jas LED sa automaticky nastaví podľa aktuálne nastavenej úrovne. Nastavenie má 17 úrovní (0-16). Maximálna hodnota 16 (najvyšší jas LED) súmrakové čidlo vypne a pohybový senzor je trvalo v režime noc bez ohľadu na okolité osvetlenie. Čím je vyššia nastavená (vyšší jas LED), tým je vyššia prahová hodnota okolitého osvetlenia. Hodnota 1 zodpovedá cca 1lx, hodnota 16 (posledný pred vypnutím) je potom cca 50lx. Ak je senzor pod mliečnym difúzorom, limitná hodnota sa mierne zvýši, najnižšia intenzita tak bude cca 5lx. Po nastavení požadovanej hodnoty potvrěte zmenu súčasným stlačením oboch tlačidiel, zmena sa uloží a LED 5x blikou na znamenie, že ste prešli na krok 5.   Krok 5: Nastavenie citlivosti Továrenská nstavení: Hodnota 14 - vysoká citlivosť Jas LED sa automaticky nastaví podľa aktuálne nastavenej úrovne. Nastavenie citlivosti má 17 úrovní, kde nulová hodnota (LED sú zhasnuté) je minimálna citlivosť, maximálna hodnota 16 (max. Jas LED) je maximálna citlivosť. Maximálna citlivosť nenastavujte, pokiaľ to nie je nevyhnutne nutné a iba v aplikáciách, kde senzor pracuje v uzavretom stabilnom prostredí, napr. V šatni a pod. Pri tejto citlivosti môže už senzor spínať aj samovoľne pri pohybe rozlične teplých vrstiev vzduchu od kúrenia. Po nastavení požadovanej hodnoty potvrěte zmenu súčasným stlačením oboch tlačidiel, zmena sa uloží a LED krátko stroboskopické zablikajú na znamenie, že režim nastavevní bol ukončený a senzor sa prepne späť do pracovného režimu.

Parametre

Hmotnosť 0,002 kg