Reklamačný poriadok spoločnosti ELKO EP SLOVAKIA, s. r. o.

1. Všeobecné ustanovenia

1.1 Tento reklamačný poriadok je spracovaný podľa Obchodného a občianskeho zákonníka v platnom a účinnom znení (ďalej len „Reklamačný poriadok“) .
1.2 Produktami spoločnosti ELKO EP SLOVAKIA, s.r.o. sa rozumejú výrobky spoločnosti ELKO EP, s.r.o. a výrobky iných výrobcov predávané spoločnosťou ELKO EP SLOVAKIA, s.r.o., uvedené na eshope eshop.elkoep.sk a v cenníku spoločnosti ELKO EP SLOVAKIA, s.r.o. (ďalej len „produkty“), ktorý je k dispozícii na stiahnutie na https://www.elkoep.sk.
1.3 Obchodníkom (dodávateľom) sa rozumie spoločnosť ELKO EP SLOVAKIA, s.r.o. so sídlom Nitra, Pri Jelšine 3636/1 , IČO: 365 49 967 (ďalej len „obchodník“)
1.4 Kupujúcim (objednávateľom, odberateľom) sa rozumie subjekt, ktorý odoberá produkty priamo od obchodníka (ďalej len „kupujúci“).
1.5 Tento reklamačný poriadok sa vzťahuje na produkty, u ktorých je v záručnej dobe uplatnená zodpovednosť zo záruky za akosť produktov. Týmto Reklamačným poriadkom sa riadi postup obchodníka v prípade uplatnenia zodpovednosti zo záruky za akosť produktov.
1.6 Tento Reklamačný poriadok sa riadi Obchodným a občianskym zákonníkom v platnom a účinnom znení, a je neoddeliteľnou prílohou zmlúv, ktorých predmetom je predaj produktov obchodníkom kupujúcemu a kupujúci svojim podpisom takejto zmluvy vyjadruje svoj súhlas s Reklamačným poriadkom obchodníka.

2. Záručná doba

2.1 Obchodník zodpovedá za chyby produktov, ktoré sa na produktoch vyskytnú v priebehu záručnej doby, a to za podmienok uvedených v tomto Reklamačnom poriadku.
2.2 Záručná doba je 24 mesiacov (ďalej len „záručná doba“).
2.3 Začiatok záručnej lehoty plynie odo dňa prechodu nebezpečenstva škody na produktoch z obchodníka na kupujúceho.
2.4 Kupujúcemu prináleží pri chybách, na ktoré sa vzťahuje záruka za akosť, nároky z chýb podľa bodu 3.1 tohto Reklamačného poriadku.

3.Nároky z chýb

3.1 Pokiaľ sa v priebehu záručnej doby vyskytnú na produktoch chyby, na ktoré sa vzťahuje záruka, je kupujúci oprávnený uplatňovať tieto nároky z chýb produktov:
a) pri akýchkoľvek odstrániteľných chybách produktov prislúcha kupujúcemu výlučne nárok na odstránenie týchto chýb alebo nárok na primeranú zľavu z ceny, a to podľa voľby obchodníka. V prípade preukázania sa, že chyby produktov sú síce odstrániteľné, avšak s odstránením chýb by boli spojené neprimerané náklady, prináleží kupujúcemu pri takýchto chybách nároky z chýb podľa bodu 3.1 písm. b) tohto Reklamačného poriadku. Posúdenie, či sa jedná v konkrétnom prípade o chyby odstrániteľné či neodstrániteľné, ako aj posúdenie o neprimeranosti nákladov spojených s odstránením chýb, prináleží výlučne obchodníkovi. O výsledku takéhoto posúdenia je obchodník povinný kupujúceho písomne informovať;
b) pri neodstrániteľných chybách produktov vzniká kupujúcemu výlučne právo na dodanie nových bezchybných produktov náhradou za produkty chybné alebo nárok na primeranú zľavu z ceny produktu alebo vystavenie dobropisu na chybný produkt, a to podľa voľby obchodníka. Pre účely vystavenia dobropisu na chybný produkt je kupujúci povinný predložiť obchodníkovi kópiu daňového dokladu, ktorým bol tento produkt fakturovaný.
3.2 Podmienkou vzniku nároku podľa bodu 3.1 tohto Reklamačného poriadku je skutočnosť, že kupujúci obchodníkovi oznámil chyby v súlade s týmto Reklamačným poriadkom, tj. riadne a včas.
3.3 Nároky kupujúceho z chýb produktov uvedených v ustanovení § 436 a § 437 Obchodného zákonníka v platnom znení sa pre zmluvný vzťah obchodníka a kupujúceho neuplatnia.

4. Spôsob uplatnenia nárokov z chýb

4.1 Obchodník poskytuje záruku za akosť len za podmienok stanovených v tomto Reklamačnom poriadku, ktoré musia byť splnené súčasne (v prípade nesplnenia ktorejkoľvek z nich záruka bez ďalšieho skončí):
a) kupujúci urobil pri prevzatí produktov od obchodníka či ihneď bezprostredne po dodaní produktov obchodníkom kvalifikovanú kontrolu dodaných produktov. Kupujúci je povinný prevzatie produktov písomne potvrdiť obchodníkovi na predávajúcom protokole. Ak kupujúci produkty od obchodníka prevzal alebo nepodal obchodníkovi písomnú správu o chybách produktov bez zbytočného odkladu po prevzatí produktov od obchodníka, znamená to, že produkty boli prevzaté bez chýb;
b) kupujúci uplatní nároky z chýb riadne a včas v súlade s týmto Reklamačným poriadkom (hlavne bod 4.2 Reklamačného poriadku);
c) po celú dobu trvania záručnej doby do produktu nezasiahne (napr. formou úprav alebo opráv) žiadna osoba, ktorá k tomu nie je výslovne poverená obchodníkom;
d) produkt bude kupujúcim užívaný len obvyklým spôsobom a v súlade s jeho účelovým určením;
e) bude zaistená bežná údržba produktu.
V prípade pochybností je kupujúci povinný preukázať, že produkt užíval v súlade s podmienkami uvedenými v bode 4.1 písm. a)-e) Reklamačného poriadku.
4.2 Keď sa prejaví na produkte v záručnej dobe akákoľvek chyba, na ktorú sa vzťahuje záruka za akosť, je kupujúci povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 5 dní odo dňa, keď kupujúci chybu zistil, doručiť obchodníkovi písomné oznámenie o výskyte chýb produktu obsahujúci hlavne podrobný popis chyby, príp. ako sa chyba prejavuje, popis zapojenia, v ktorom boli produkty použité, namerané hodnoty a uvedenie dátumu, kedy kupujúci chyby zistil (ďalej len „písomné oznámenie“). Nedodržanie tejto lehoty alebo náležitostí písomného oznámenia zo strany kupujúceho má následky podľa ustanovenia § 428 odst. 1 Obchodného zákonníka.
Písomné oznámenie kupujúci urobí na formulári obchodníka (Reklamačný list) dostupného na https://www.elkoep.sk. Kupujúci je povinný súčasne s písomným oznámením predložiť obchodníkovi kópie dodacích listov, na ktorých základe boli produkty, na ktoré uplatňuje kupujúci nároky z chýb, kupujúcemu dodané. Bez riadneho vyplnenia písomného oznámenia (reklamačného listu) nebude reklamácia uznaná.
4.3 Keď sa prejaví na produkte v záručnej dobe akákoľvek chyba, na ktorú sa vzťahuje záruka, je kupujúci povinný zdržať sa akéhokoľvek zásahu do produktu a umožniť obchodníkovi prehliadku produktu; za tým účelom je kupujúci povinný chybný produkt predložiť súčasne s písomným oznámením a kópiami dodacích listov obchodníkovi, prípadne osobám, prostredníctvom ktorých obchodník plní svoje záväzky alebo umožniť obchodníkovi, prípadne osobám, prostredníctvom ktorých obchodník plní svoje záväzky, neobmedzený prístup do miesta, v ktorom je chybný produkt umiestnený.
4.4 Keď nesplní kupujúci svoje povinnosti uvedené v bodoch 4.2 a 4.3 Reklamačného poriadku, obchodník im uplatnený nárok z chýb neuzná. 4.5 Kupujúci je povinný poskytnúť obchodníkovi pri odstraňovaní chýb všetku potrebnú súčinnosť.

5.Neoprávnená reklamácia

5.1 Záruka sa nevzťahuje na chyby produktov spôsobené dopravou, pokiaľ ju zaisťuje kupujúci, ďalej na chyby vzniknuté
- bežným opotrebovaním;
- nesprávnym používaním či nesprávnym skladovaním produktu;
- porušením ochranných pečatí a nálepiek, pokiaľ na produkte sú, poškodením či odstránením označenia obchodnej firmy obchodníka z produktu;
- neodborným zásahom, inštaláciou, zaobchádzaním či obsluhou; neodborným zásahom sa rozumie tiež akékoľvek popisovanie produktu nezmývateľnými písacími prostriedkami;
- používanie, umiestňovanie, uskladňovanie produktov v nevhodných podmienkach pokiaľ ide o teplotu, vlhkosť, prašnosť;
- nesprávnou údržbou alebo zanedbaním potrebnej údržby;
- v dôsledku vyššej moci či nesprávnej alebo neodbornej manipulácie;
- v dôsledku jednania (konania či zabudnutia) tretej osoby alebo kupujúceho;
- v dôsledku užívania produktu iným než obvyklým spôsobom alebo v rozpore s jeho účelovým určením;
- na chyby spôsobené mechanickým alebo chemickým poškodením.
Všetky náklady vzniknuté obchodníkovi v dôsledku uplatnenia neoprávnenej reklamácie zo strany
kupujúceho sa kupujúci zaväzuje obchodníkovi v plnej výške nahradiť.

6. Lehoty pre vybavenie reklamácie

6.1 Reklamáciu produktu vybavuje obchodník bez zbytočného odkladu, maximálne však do 30 dní od dátumu riadneho uplatnenia chýb produktu kupujúcim, tj. uplatnenie chýb produktu v súlade s týmto Reklamačným poriadkom. Lehota pre vybavenie reklamácie sa počíta odo dňa prijatia reklamácie obchodníkom do dňa vybavenia reklamácie obchodníkom.
6.2 Oprávnenosť každej reklamácie a posúdenie odstrániteľnosti či neodstrániteľnosti chyby urobí odborný zodpovedný pracovník obchodníka (servisný technik).
6.3 Miestom uplatnenia nároku z chýb kupujúcim je:

ELKO EP SLOVAKIA, s.r.o.
Reklamačné oddelenie
Pri Jelšine 3636/1
949 01 Nitra
Mail: odbyt@elkoep.sk
Tel.: +421 37 6586731+421 37 6586731

7. Záverečné ustanovenia

7.1 Tento Reklamačný poriadok nadobúda účinnosť 1.7.2024. Týmto dátumom taktiež strácajú platnosť všetky predošlé verzie.
7.2 Zmeny Reklamačného poriadku vyhradené.
7.3 Neoddeliteľnú prílohu tohto Reklamačného poriadku tvorí vzor Reklamačného listu, ktorý si môžete stiahnúť tu:  Reklamačný list na stiahnutie:   Reklamačný list